Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

Πίνακες αποτελεσμάτων

Επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων για την οποία θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα 

1Απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

2Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ